Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN  Summertime Studios

 

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Summertime Studios, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder KvK-nummer 75299313, eigenaargenoemd.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over 'klant', wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met 'overeenkomst' wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan  eigenaar tegen betaling aan klant dansschoenen of kleding levert.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanbiedingen en facturen van eigenaar.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door eigenaar worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Eigenaar behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal eigenaar nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 3 - Offertes en aanbod

3.1. De geldigheidstermijn van een offerte bedraagt 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Producten die klant in de webshop in het winkelmandje heeft geplaatst, maar niet heeft betaald, blijven 14 kalenderdagen gereserveerd.

3.3. Indien klant een bestelling plaatst, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.4. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om klant de mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Doordat er met natuurlijk materiaal wordt gewerkt, zoals leer, kunnen de kleuren en patronen van de producten afwijken van de weergave op de afbeeldingen. Klant kan daarom geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleur of in de beschrijving genoemde specificaties.

3.5. Eigenaar kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treft eigenaar passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Eigenaar zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

 

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij de aanschaf van een product uit de webshop draagt eigenaar er zorg voor dat een particuliere klant de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.

4.4. Zakelijke klanten dienen bij een bestelling de gehele overeengekomen prijs vooraf te voldoen. 

4.5. De prijzen die eigenaar bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft eigenaar het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Indien klant voor achteraf betalen heeft gekozen, dienen facturen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

4.7. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.8. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die eigenaar moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant.

4.9. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die eigenaar op klant heeft direct opeisbaar.

 

 

Artikel 5 - Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan eigenaar ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Eigenaar zal vertrouwelijk met de gegevens van klant omgaan.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.

5.5. Klant vrijwaart eigenaar voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Eigenaar voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

6.2. Eigenaar behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.3. Eigenaar voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

 

Artikel 7 - Wijziging en annulering bij zakelijke overeenkomsten

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. In dit geval zal eigenaar een aanvullende offerte toesturen met de omschrijving van de aanvulling of wijziging en de bijbehorende prijs. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal eigenaar klant hiervan op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is eigenaar bevoegd de overeenkomst met een zakelijke klant te beëindigen. Eigenaar is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. Wanneer een zakelijke klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen.

7.4. Indien klant ondernemer is en wenst de overeenkomst te annuleren, is eigenaar gerechtigd om 10% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

7.5. Wanneer een zakelijke klant aangeeft de opdracht te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan klant doorberekend worden.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1. Indien klant particulier is en een product op afstand koopt, heeft klant een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.

8.2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen of wanneer een door klant aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor klant in ontvangst heeft genomen.

8.3. Indien klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft eigenaar het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Klant is echter niet verplicht om deze reden aan eigenaar op te geven.

8.4. Wanneer partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, kan klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht. Indien een zakelijke klant de overeenkomst wenst te annuleren, is artikel 7 van toepassing.

 

Artikel 9 - Verplichtingen tijdens bedenktermijn

9.1. Klant dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Klant dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of klant het product wil houden. Het product mag dus alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

9.2. Indien een product beschadigd of gebruikt is, en klant gebruikmaakt van haar herroepingsrecht, is eigenaar gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of dit gebruik is ontstaan, in rekening te brengen.

9.3. Wanneer klant gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal eigenaar een ontvangstbevestiging sturen zodra eigenaar van klant heeft vernomen dat klant de overeenkomst wenst te ontbinden.

9.4. Zodra eigenaar het geretourneerde product heeft ontvangen, en klant reeds had betaald voor het product, zal eigenaar dit bedrag, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die klant gebruikt heeft om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10 - Uitvoering herroeping

10.1. Indien klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan klant dit doen met het modelformulier dat eigenaar op haar website ter beschikking heeft gesteld. Klant is echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om haar herroepingsrecht uit te oefenen.

10.2. Nadat klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft klant 14 kalenderdagen om het product te retourneren.

10.3. Klant draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat klant het product heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.

10.4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van klant.

 

Artikel 11 - Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die partijen redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

11.2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Partijen hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

11.3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

11.4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft eigenaar het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt of productaansprakelijkheid betreft.

12.2. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

12.3. Eigenaar is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden, leveranciers en vervoerders.

12.4. Indien klant na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is eigenaar niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat klant of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is eigenaar niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.

12.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de stoffen of materialen waarvan de dansschoenen of kledingstukken zijn gemaakt in verband met eventuele allergieën. Eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijke (gevolgen van) allergische reacties die ontstaan door het gebruiken van een product.

12.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist opbergen en bewaren van de producten. De dansschoenen zijn gemaakt van natuurlijke producten, zoals leer. Producten dienen dus op een droge plek bewaard te worden om gebreken en slijtage te voorkomen. Indien klant deze en andere bewaar- of gebruiksadviezen niet in acht neemt, is eigenaar niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

12.7. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende het onderhoud van dansschoenen of wasvoorschriften voor kleding.

12.8. Indien eigenaar een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

12.9. Klant vrijwaart eigenaar tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door eigenaar uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 13 - Productaansprakelijkheid

13.1. In afwijking van artikel 12 gelden de volgende bepalingen omtrent productaansprakelijkheid bij consumentenverkoop, zoals is bepaald in de wet. Eigenaar is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek van haar product, maar deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de volgende gevallen: lichamelijk letsel, schade als gevolg van dood en schade aan een andere zaak die bestemd is voor en gebruikt wordt in de privésfeer en die is toegebracht door het gebrekkige product, indien de schade groter is dan 500 euro.

13.2. Een product wordt als gebrekkig beoordeeld, wanneer het niet aan de veiligheidsvereisten voldoet, die van het product verwacht mogen worden. Voor het beoordelen van de veiligheid wordt in ieder geval gekeken naar de presentatie, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het moment van in het verkeer brengen. Indien een beter product op de markt is gebracht, kan een product van eigenaar niet als gebrekkig beoordeeld worden enkel omwille van die reden.

13.3. Indien een particuliere klant schade lijdt, zoals is omschreven in lid 1, dient zij de schade, het gebrek en het causale verband tussen het gebrek en de schade te bewijzen.

13.4. Eigenaar is in ieder geval niet aansprakelijk, indien één of meerdere van de volgende wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn op de situatie:

  1. Eigenaar heeft het product niet in het verkeer gebracht;
  2. Het is niet aannemelijk dat het gebrek aan het product, dat de schade heeft veroorzaakt, aanwezig was op het moment dat eigenaar het product in het verkeer heeft gebracht. Dit geldt ook wanneer het aannemelijk is dat het gebrek later is ontstaan. Bij deze beoordeling dient te worden gelet op de omstandigheden.
  3. Eigenaar heeft het product niet geproduceerd voor de verkoop of een ander economisch doel en het product is ook niet bedrijfsmatig in de omloop gebracht.
  4. Het gebrek aan het product is veroorzaakt, doordat het is gemaakt volgens dwingende overheidsvoorschriften.
  5. Op basis van de wetenschappelijke en technische kennis, die op het moment van het in het verkeer brengen van het product kenbaar was, was het niet mogelijk om het bestaan van het gebrek te achterhalen.

13.5. Indien schade het gevolg is van zowel het gebrek aan het product, als de eigen schuld van de particuliere klant, wordt de aansprakelijkheid van eigenaar gematigd of weggenomen. Dit geldt echter niet, wanneer de schade te wijten is aan zowel het gebrek, als een handeling van een derde.

13.6. In afwijking van artikel 21.4, verjaart de mogelijkheid tot het indienen van de vordering tot schadevergoeding op basis van dit artikel, na drie jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop de particuliere klant met de schade, het gebrek en de identiteit van eigenaar bekend is of had moeten zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt na tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop eigenaar het schadeveroorzakende product in het verkeer heeft gebracht.

13.7. Dit artikel is enkel van toepassing op schade zoals omschreven in lid 1, en betreft dus bepaalde vormen van gevolgschade. Indien een particuliere klant het product bij een dealer van eigenaar heeft gekocht, en het product enkel niet voldoet aan de kenmerken waar een klant vanuit mag gaan, dient de klant voor schadevergoeding contact op te nemen met de dealer.

13.8. De dealer, en dus zakelijke klant van eigenaar en verkoper voor de particuliere klant, kan in bepaalde gevallen door de particuliere klant aansprakelijk gesteld worden voor de schade zoals omschreven in lid 1. Dit is het geval wanneer deze het gebrek van het product kende of behoorde te kennen, bij de particuliere klant heeft aangegeven dat het gebrek niet aanwezig is of de schade lager is dan 500 euro.

 

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

14.1. Op alle door eigenaar geplaatste fotos, beschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij eigenaar. Het is klant niet toegestaan fotos, beschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

14.2. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van eigenaar. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat eigenaar enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

14.3. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij klant nadat klant de volledige overeengekomen prijs aan eigenaar heeft betaald. 

 

Artikel 15 - Levering

15.1. Voor het versturen van een product, gaat eigenaar uit van de door klant aangeleverde informatie. Indien klant een foutief afleveradres heeft doorgegeven, is eigenaar niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.

15.2. Eigenaar verstuurt producten naar afleveradressen wereldwijd, tenzij anders overeengekomen.

15.3. Levering geschiedt via een post- of pakketdienst. Na verzending ontvangt klant een track and tracecode van vervoersdienst om het pakket en de afleverdatum te volgen.

15.4. Levering aan zakelijke klanten geschiedt voor risico van de klant.

15.5. Producten worden binnen 1 werkdag na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.

15.6. Eigenaar behoudt zich het recht voor bestellingen in delen te leveren.

15.7. Wanneer eigenaar een product niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal eigenaar klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient eigenaar dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval eigenaar na deze termijn nog steeds niet aan klant kan leveren, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 16 - Bijzondere bepalingen

16.1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

 

Artikel 17 - Acties en aanbiedingen

17.1. Indien er sprake is van een actie of aanbieding, bijvoorbeeld door middel van een kortingscode, en de door eigenaar gestelde termijn van deze actie of aanbieding verstreken is, kan klant hier niet met terugwerkende kracht gebruik van maken.

17.2. Klant kan slechts éénmaal gebruik maken van een actieve kortingscode.

17.3. Het is niet mogelijk om verschillende acties of aanbiedingen met elkaar te combineren, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18 - Cadeaubonnen

18.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

18.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

18.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

18.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient dus in één keer ingewisseld te worden.

18.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 19 - Klachten

19.1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Eigenaar zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

19.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

19.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient klant dit direct aan eigenaar te melden zodat zij het gebrek kan herstellen.

19.4. Indien klant een klacht heeft, kan klant deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Klant is hier echter niet toe verplicht en klant kan eigenaar ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te maken.

 

Artikel 20 - Garantie

20.1. Eigenaar staat ervoor in dat de door klant bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

20.2. Indien klant particulier is, heeft zij recht op wettelijke garantie. Bij zakelijke aankopen zijn de garantievoorwaarden opgenomen in de overeenkomst.

20.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de door eigenaar gegeven garantietermijn, worden deze enkel hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het dus niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik. 

20.4. Meerdere (grond)stoffen die eigenaar gebruikt voor de producten zijn natuurlijke materialen met inherente bepaalde eigenschappen. Materialen kunnen verkleuren of wegslijten, zoals het suède op de zool van de dansschoenen. Dit verkleuren of wegslijten valt niet onder de garantietermijn, indien dit een kenbaar kenmerk is van een bepaalde grondstof.

20.5. Klant kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Klant dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

 

Artikel 21 - Geschillenbeslechting

21.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21.2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

21.3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

21.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover eigenaar en betrokken derden 12 maanden.